VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

e-mail: el.: +421 949 104 420 (ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „My“)

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:
PROFEL International, s. r. o., Udiča 332, 018 01 Udiča, e-mail: markovic@profel-international.at

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva apovinnosti našej spoločnosti ako Predávajúceho a Vás ako Kupujúceho (ďalej aj ako „Zákazník“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vami na diaľku (ďalej aj „kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke (ďalej aj ako „E-SHOP“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.

3. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

4.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, č. 102/2014 Z.z.

6.

ČLÁNOK II. ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

Prevádzkovateľ:

Sídlo: IČO:

PROFEL International, s. r. o.

Udiča 332, 018 01 Udiča

IČ DPH: SK2120742855

51 438 992

DIČ: 2120742855

Zápis: Obchodný register OS Trenčín, Odd.: Sro, Vložka č.: 38286/R

Zastúpený: Mgr. Marcel Markovič, konateľ spoločnosti

Kontakt: WEB:

markovic@profel-international.at, t

http://profel-international.sk/

http://profel-international.sk/

Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem

nakupovať tovar na internetovej stránke http://profel-international.sk/

a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú

objednávku, čím vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností

rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný

(ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné

údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Predávajúci prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene

Predávajúceho vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné

jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény

http://profel-international.sk/.

Zákona

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku

“)

, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), ktoré

vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V kúpnej

zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to takto je obojstranne písomne dohodnuté, pričom za

písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu. Odchýlne dojednania uvedené v kúpnej

zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

1|Strana

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom (meno a priezvisko Kupujúceho, adresa Kupujúceho, prípadne jeho obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, fakturačné údaje, adresa doručenia objednávky, telefónne číslo, e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy) a zoznam objednaného tovaru s kúpnou cenou za tento tovar (ďalej ako „objednávka“).
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chápaná ako kúpna zmluva uzavretá na diaľku.

ČLÁNOK III. OBJEDNÁVKY

Vašu objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho objednávkového formulára zverejneného v našom internetovom obchode: http://profel-international.sk/.

POSTUP PRI OBJEDNANÍ
KROK Č. 1: ZASLANIE OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRU NAŠEJ SPOLOČNOSTI

 1. Cez náš E-SHOP si ako Zákazník môžete objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.
 2. Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Po zadaní Vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní objednávky (kúpnej zmluvy) je ste ako Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje IČO a/alebo obchodné meno, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke.
 3. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať ameniť informácie vyplnení v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky.
 4. Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ odošlete Predávajúcemu záväznú objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne.KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“
 5. Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná.
 6. Po odoslaní objednávkového formulára bude táto objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia objednávky), inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo. V tomto e-maily sa bude nachádzať celkový sumár Vašej objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy spolu s Vašimi osobnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: markovic@profel-international.at.
 7. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP. Vašu prijatú objednávku následne skontrolujeme, overíme dostupnosť tovaru na sklade.

KROK Č. 3: DORUČÍME VÁM INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

2|Strana

 1. Začíname pracovať na realizácii uzatvorenej kúpnej zmluvy. E-mailom Vás budeme informovať o stave Vašej objednávky a o jej odoslaní na adresu určenú Vami v objednávkovom formulári.
 2. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

– – –

Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy je potrebné nás neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný ihneď o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno / meno a priezvisko, sídlo / bydlisko, IČO, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
Kód objednávaného tovaru podľa ponuky alebo tiež jeho popis v ponuke;
Množstvo objednávaného tovaru;
Adresa miesta dodania tovaru (výklad tovaru)

Zaslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je kúpna zmluva uzatvorená.

Predávajúci je oprávnený vzávislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho ododatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).
Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) si hradí Kupujúci sám.

ČLÁNOK IV. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Všetky uskutočnené (odoslané) objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny (pričom tieto dvepodmienky musia byť splnené kumulatívne).

3.

ČLÁNOK V. DODACIE PODMIENKY

 1. Dodacia lehota je vo všeobecnosti 10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacia lehota má orientačný charakter.
 2. V prípade, ak Kupujúcim je spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto bodu VOP, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej

skazy a náhodného zhoršenia na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu,

a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie Oprávnenou osobou). Škoda

na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Kupujúceho, nemá vplyv na

povinnosť Kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.

3|Strana

4. V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v tejto lehote, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní na Vami určený bankový účet.

5. 6. 7.

 1. Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu resp. osobe oprávnenej na prevzatie tovaru uvedenej v objednávke v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená vobjednávke, Kupujúci zabezpečí, aby táto Oprávnená osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.
 2. Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne dopravcovi. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho alebo z dôvodu na strane svojho subdodávateľa.

10.

11.

12.
13. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať. Predávajúci je oprávnený fakturovať

Kupujúcemu alikvótnu čiastku z celkovej zmluvne dohodnutej ceny za dopravu za každú takú čiastkovú dodávku tovaru osobitne.

ČLÁNOK VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila pošta alebo kuriérska spoločnosť, prípadne nesprávne zadaná adresa na doručenie tovaru.

2.

ČLÁNOK VII. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

2. 3.

Tovar s doručením na adresu uvedenú Kupujúcim posielame prípadne kuriérom resp. v prípade individuálnej dohody aj

prostredníctvom našej spoločnosti. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie

tovaru k vám.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi Vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol

doručený ani do 7 dní po našom e-mailovom oznámení, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a

možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie

tovaru Zákazník písomne potvrdí v dodacom liste (Potvrdení o prevzatí), ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v

prípade platby na dobierku. Obe strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v potvrdení o prevzatí svojimi podpismi.

Spolu s tovarom obdrží Zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Za faktúru (záručný list)

sa považuje aj elektronická faktúra zaslaná na e-mail Zákazníka po realizovanej objednávke.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na

dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti

späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru

(poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode, pričom náklady spojené s opakovaným doučovaním

tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia je povinný uhradiť Kupujúci, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru.

Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je tovar Kupujúcemu dodaný.

Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické

poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je

Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode http://profel-international.sk/ sú uvádzané ako

konečné vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky,

nezahŕňajú však cenu dodania tovaru.

Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo

Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné

zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke,

individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

4|Strana

4.

Ku každej objednávke vystavuje Predávajúci faktúru – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Za riadny

daňový doklad sa považuje aj faktúra zaslaná Zákazníkovi elektronicky na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri vytvorení

objednávky.

5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet

Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, bude Vám doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, presná čiastku a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu venu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 14 dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platba bezhotovostne kartou vopred

Ak si zvolíte formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na bankový účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, platba kartou je zabezpečená platobnou bránou zverejnenou na našej webovej stránke pri objednávkovom formulári http://profel-international.sk/. V prípade neúspešnej platby Vám bude zaslaný e-mail s odkazom na opätovnú úhradu. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu venu je splnený okamihom pripísania príslušnej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

ČLÁNOK VIII. DOPRAVA A POŠTOVNÉ
Kuriér GLS 20,-€ pri objednávkach do výšky 200,- EUR Kuriér GLS ZADARMO pri objednávkach nad 200,- EUR

1. Výška poštovného je automaticky pripočítavaná podľa výšky kúpnej ceny a podľa krajiny, kde bude tovar doručovaný. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru je Zákazník vopred informovaný pred odoslaním objednávky, prípadne je možné s Predávajúcim dohodnúť individuálnu sumu za dopravu. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej

zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. Ohľadom

presnej výšky poštovného do zahraničia vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky.

Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči

predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace

s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

2. 3.

ČLÁNOK IX. STORNO OBJEDNÁVKY

1.

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo

elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej objednávky

(príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.
2. V prípade, že stornujete objednávku po uhradení ceny z objednávky (príp. zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním

tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, vyhradzujeme si právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na

v prípade, že cena z objednávky

5|Strana

účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup

v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

3. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní na Váš bankový účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

ČLÁNOK X. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a)  tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– – –

POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, ato písomne na adresu Predávajúceho PROFEL International, s. r. o., Udiča 332, 018 01 Udiča, e-mailom na adresu markovic@profel-international.at v lehote vyššie uvedenej. Zákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke http://profel-international.sk/.
 2. V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: PROFEL International, s. r. o., Udiča 332, 018 01 Udiča, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka je Zákazník povinný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol Zákazníkovi doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej lehoty.
 3. Tovar nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu, inak Zákazník zodpovedá za

1.

2. 3. 4.

Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty

na odstúpenie od zmluvy.

zmluvy uzavretej na diaľku

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru

určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z

hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6|Strana

zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. 2.

3.

4.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

.

ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, v takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so Zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na

zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci Zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu Zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Ak Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru

Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zmluvy uzavretej na diaľku spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť

prostredníctvom pošty

Kupujúci ako spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť,

ČLÁNOK XI. NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

 1. Neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky podľa týchto VOP. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

ČLÁNOK XII. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol

tovar z dôvodu záručnej opravy používať. 2.

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.
 2. Predávajúci nesie zodpovednosť za:

Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím

záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe

tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 • –  dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • –  odoslanie tovaru bez vád
 • –  dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • –  priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si Zákazník neprial inak.

5. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak boli spôsobené:

7|Strana

 • –  neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
 • –  vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho; alebo
 • –  jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore.

6. Ustanovenie tohto článku VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

ČLÁNOK XIII.

1. 2. 3. 4.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

ČLÁNOK XIV. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.

 1. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý JE spotrebiteľomZákonom
  ostup Kupujúceho, ktorý NIE JE spotrebiteľom Obchodného zákonníka.
 2. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu.
 3. Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňomalebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu markovic@profel-international.at. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5. 6.

7. Každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Zákazníka. Ak pôjde o dlhšiu reklamáciu, bude Zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.

Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v zmysle §3 písm. l) Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je

povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu

súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí

závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má

Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak

ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší

počet vád tovar riadne užívať.

Reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo

zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke http://profel-international.sk/ a práva

a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane

spotrebiteľa,

na diaľku, a p

o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej

v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa

§ 422 až 442

Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším

poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky je povinný reklamáciu bezodkladne , uplatniť u Predávajúceho,

inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.

Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v

príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady

tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo

by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

8|Strana

8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie…), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

9.

10.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

1. V prípade reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese markovic@profel-international.at alebo písomne na adrese: PROFEL International, s. r. o.,
Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu:
o., Udiča 332, 018 01 Udiča spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že spolu s reklamovaným tovarom je povinný zaslať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru, ktorý slúži ako záručný list. V Reklamačnom formuláre stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet, dátum, Váš podpis).

2. 3. 4.

5.

6.

 1. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.
 2. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady je Predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Vybavenie reklamácie zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho

opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien

materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného

nesprávneho zásahu.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na

ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Udiča 332, 018 01 Udiča.

PROFEL International, s. r.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom

formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len

„Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov

alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú

výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamačného formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim,

Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho

naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

Ak spolu s vyplneným Reklamačným formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom

reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru

určeného na reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany

Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na reklamáciu. má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo

reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie

v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody

na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru

Predávajúcim.

 • –  odovzdaním opraveného tovaru
 • –  výmenou tovaru
 • –  vrátením kúpnej ceny tovaru
 • –  vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • –  písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • –  odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

9|Strana

10. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu

ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas

potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, rovnaké práva,

akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, teda spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu

výrobku za nový výrobok.

11.

12.

 1. V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.
 2. Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

ČLÁNOK XV. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

od uplatnenia

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné

posúdenie.

 1. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný svybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo kporušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: markovic@profel-international.at, respektíve vzmysle zákona č. 391/2015 Z. z. oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
 2. Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1
 3. Bližšie informácie nájdete aj tu:

obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská

 • –  https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
 • –  https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

ČLÁNOK XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji V prípade, ak je Kupujúci osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť

o ochrane spotrebiteľa

zmluvy uzavretej na diaľku

o ochrane spotrebiteľa

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

10 | S t r a n a

Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Uvedené platí aj v prípade, ak obsahuje právny vzťah založený

Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok. 2.

3.

4.

5. VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

6. 7.

8.
9. VOP v ich aktuálne činnom znení sú dostupné elektronicky na internetovej stránke Predávajúceho na adrese: 10.

Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti zmluvných strán z kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle objednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie

a)

b)

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.12.2020.

ORGÁN DOZORU:

WEB: https://www.soi.sk/ 1.

2. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

PRÍLOHA:

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek

ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné

strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým

ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných

ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom

podľa tohto článku týchto VOP.

Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti

vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Kupujúcemu.

Podpísaním kúpnej zmluvy dáva Kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a

povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ

z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred

ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach Kupujúceho uvedené podmienky iné s

výnimkou, že tieto boli Predávajúcim písomne uznané.

Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s

týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

http://profel-international.sk/.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych

noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti.

a nadobudne platnosť/účinky:

dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto

webovej stránke), alebo

dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom)Predávajúceho nae-mailovú adresu

Kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho).

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

AUTORSKÉ PRÁVO:

Webová stránka E-SHOP-u a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z.

Autorského zákona v znení neskorších predpisov.